Projekti

DELAVNICA VEŠČINE PRAVNIKA –  RETORIKE in JAVNEGA NASTOPANJA
Za študente prava so zelo pomembne tudi njihove retorične sposobnosti, ki jih med študijem žal ne razvijamo dovolj. Zato bi bile organizirane delavnice na katerih bi študenti Pravne fakultete Maribor skušali izboljšati svoje retorične sposobnosti.

PRAVNA GRILA

Študentski svet Pravne fakultete bo grilal!

 Dogodek Pravna grila je dogodek Študentov Pravne fakultete, ki postaja tradicija.
Namen dogodka je povezati študente prava, da ob vsem pozabijo na obveznosti, ter se podružijo bolj sproščeno. Pravno grilo bomo izvedli v tednu ko prispejo na fakulteto novi študenti, v smislu spoznavnega dneva. Tako bodo spoznali ŠS, tutorje in predstavnike društev, kjer so lahko aktivni.

SIMULACIJA PRAVDNEGA POSTOPKA

Cilj projekta je pripomoči k odpravi pomanjkanja praktičnega dela in usposabljanja študentov že tekom samega študijskega procesa. Gre za pereč problem, ki ga študenti na pravni fakulteti že vrsto let izpostavljajo. Študentje bi se prostovoljno prijavili k projektu simulacije, kjer bi v skupinah po 3 do 5 pripravljali tožbo in odgovor na tožbo na zamišljen pravni primer. S tem bi pridobili prepotrebne izkušnje za pisanje pravnih aktov. Po oddaji pisnih izdelkov, bi sledila javna simulacija glavne obravnave na kateri bi študentje pilili retorične sposobnosti, nujno potrebne za nastopanje pred sodiščem. V končni fazi bi se po sistemu eliminacije srečali skupini najboljših študentov, pri čemer bi ena izmed strank seveda zmagala v sporu. Gre za medgeneracijski prenos izkušenj in znanja. Ob sami interakciji med študenti, bi k sodelovanju povabili pedagoško osebje, ki bi takšnemu ‘tekmovanju’ dodalo pečat pomembnosti in veljave.

SREČANJE ŠTUDENTSKIH SVETOV PRAVNIH FAKULTET
Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru želimo organizirati srečanje s predstavniki študentskega sveta Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Evropske Pravne fakultete v Novi Gorici. Z namenom navezave stikov, izmenjave študentske problematike in primerov dobrih praks.

ŠPORT ZA ŠTUDENTE PRAVA
Za študente Pravne fakultete Maribor bi se enkrat tedensko organizirala vadba v športni telovadnici. Glede na interes študentov izbran šport, druženje študentov. Razmišljali smo, v smislu medštudentska tekmovanja v nogometu, odbojki. Sodelovali bi lahko vsi študenti Pravne fakultete. Ker na PF nimamo nobene športne aktivnosti se nam zdi izredno pomembno, da uvedemo nekaj, za zdrav način preživljanja prostega časa

UDELEŽBA NA MEDNARODNIH KONFERENCAH IN SEMINARJIH
Študentje PF UM se bodo v tem letu imeli možnost udeležiti mednarodnih konferenc po vsej Evropi in svetu. Študentom Pravne fakultete UM želimo pomagati in jim financirati izobraževanje na mednarodnih konferencah, ki se organizirajo v okviru Evropskega združenja študentov prava. Na konferencah in seminarjih sodelujejo države z vsega sveta, zato so v mednarodnem prostoru zelo prepoznavne. Želimo se aktivno udeleževati takšnih dogodkov in doprinesti še večjemu ugledu Pravne fakultete UM in Univerze v Mariboru.

LITERARNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI ESEJ
Projekt študentom omogoča, da tekmujejo v natečaju za najboljši esej na tematiko, ki ga določi tričlanska ocenjevalna komisija. Tričlansko ocenjevalno skupino sestavljajo profesorji Pravne fakultete UM. Namen tega projekta je, da študentje pokažejo svoje veščine pisanja, spodbujanje k raziskovanju in ustvarjalnemu razmišljanju o razpisani tematiki, itd. Najboljši eseji bodo nagrajeni s praktičnimi nagradami. Projekt je organiziran s strani DŠPFUM.

PRO BONO – IUSTO IURE 

Apatičnost študentov postaja dandanes vedno večji problem. Opaziti ga je predvsem na Pravni fakulteti, kjer že nekaj časa premišljujemo kaj postoriti v tej smeri. Menimo, da bo k večji aktivnosti študentov, bodočih pravnikov pripomogel aktualen časnik, preko katerega bodo študentje na zanimiv način obveščeni o dogajanju na Pravni fakulteti, prav tako pa tudi mariborski univerzi ter v mestu Mariboru. Odločili smo se povezati z DŠPFUM. Naš cilj je uspešno združiti tradicionalen Iusto Iure z novim Pro bonom in tako študentom dati na voljo nekaj bolj strokovnih člankov o aktualnih temah, intervjujev, kot tudi opise aktualnih projektov, ki se trenutno izvajajo na fakulteti, oziroma napovednike teh, ki se še bodo in kratka poročila s konferenc, okroglih miz in drugih dogodkov, ki so organizirani na fakulteti. Vanj bi želeli vključiti tudi novice, zanimive predvsem bodočim pravnikom in sproščeno vabilo ter pobudo vsem, ki bi v svoje študentsko življenje želeli vnesti več raznolikosti in obštudijskih dejavnosti, pa zato še niso zbrali poguma. Časnik bi bil zaenkrat zaradi apatičnosti študentov brezplačen, v kolikor bi bilo zanimanje zanj večje kot do sedaj, pa razmišljamo tudi o mogočem majhnem prispevku v prihodnosti, po vzoru nekaterih drugih fakultet UM.

Menimo, da bi dejstvo, da članke lahko objavljajo tako študenti kot tudi kakšen profesor ali asistent, pritegnilo več študentov. Prav tako pa verjamemo tudi, da bi zanimiv mesečnik pripomogel h gradnji pripadnosti naši fakulteti in oblikovanju enotnosti študentov prava, ki je žal v zadnjem času ni moč opaziti.

STROKOVNA EKSKURZIJA V DRŽAVNE INSTITUCIJE
Projekt je namenjen študentom 1. letnika Pravne fakultete UM, ki se želijo izobraziti na področju Ustavnega prava in spoznati pomembne državne institucije ter njihovo delovanje. Udeleži se je lahko 90 študentov. Obiskali bomo Državni zbor RS in Ustavno sodišče RS. Vse te institucije Republike Slovenije so za študente prava zanimive tako s teoretičnega kot praktičnega vidika. Na vsaki izmed institucij bo organizirano spremljajoče strokovno predavanje in predstavitev same institucije ter njenega dela od zaposlenih, vodenje po stavbah in pogovor z enim od poslancev Državnega zbora RS in sodnikom Ustavnega sodišča RS.

STROKOVNA EKSKURZIJA NA UNIVERZO KARLAFRANZENS GRAZ
Strokovna ekskurzija je namenjena študentom 1. letnika in 2. letnika-predmet Nemška pravna terminologija. Udeleži se je lahko 90 študentov. Potekala bo pod strokovnim vodstvom prof. dr. Boruta Holcmana. Študentom bo predstavljena Univerza Karla-Franzens, Kriminalistični muzej in univerzitetna knjižnica. V univerzi bo v nemškem jeziku predavanje prof. Kocherja, predstavitev univerze in predstavitev, vodenje ter delovanjem univerzitetne knjižnice. Sledi ogled kriminalističnega muzeja v katerem bo strokovno predavanje o razvoju kriminalistike, razvoju in nastanku kriminalističnega muzeja ter predstavitev in obrazložitev aktualnih kriminalističnih primerov.

KONFERENCA DE IURE DE FACTO
Konferenca je vsakoleten projekt ELSA Maribor. V okviru te konference bomo organizirali več predavanj o različnih pravnih temah, na katerih bodo študentom predavali strokovnjaki, ki imajo praktične izkušnje na izbranih področjih. Namen je predstaviti študentom aktualno pravno problematiko in srečevanje z njo v praksi. V projekt bomo vključili večje število študentov PF. Konferenca je organizirana s strani društva ELSA.

EKSKURZIJA OGLED ZAVODA ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA DOB IN MUZEJA SLOVENSKE POLICIJE
Z navedeno ekskurzijo bomo pomagali študentom pri razumevanju kazenskega prava. Načrtovana ekskurzija je tudi strokovno podkrepljena in izobraževalno zanimiva. Kazni zapora in mladoletniškega zapora, kazni zapora izrečene v postopku o prekršku, ter kazni zapora izrečene po drugih predpisih se izvršujejo v šestih zavodih za prestajanje kazni zapora, ki delujejo na trinajstih lokacijah. Največji zavod je na Dobu, kjer moški obsojenci prestajajo zaporno kazen daljšo od enega leta in pol, do 20 oziroma 30 let zaporne kazni.V prostorih Policijske akademije v Tacnu pa je bil 2006 odprt prenovljen Muzej slovenske policije. V njem je bilo zbrano najprej gradivo o kriminaliteti v Sloveniji, pozneje še o slovenski kriminalistiki, izvrševanju kazenskih sankcij in razvoju organov za notranje zadeve.