Predstavitev

Predstavitev ŠS PF UM

Za obravnavanje in sklepanje o vprašanjih s študijskega področja, ki so pomembna za študente, ima članica univerze:

 • Študentske svete letnikov
 • Študentski svet fakultete
 • Prodekana-ico za študentska vprašanja

Študentski sveti letnikov rešujejo problematiko letnika, svet fakultete pa seveda širše, na ravni, ki se tiče vseh študentov fakultete.

55726417_10161464251710307_2470244311376068608_o

KAJ JE ŠTUDENTSKI SVET PRAVNE FAKULTETE ?

Študentski svet Pravne fakultete je organ Pravne fakultete, ki obravnava in sklepa o vprašanjih s študijskega področja, ki so pomembna za študente. Po Zakonu o visokem šolstvu in Statutu Univerze v Mariboru je edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete. Rešuje problematiko povezano s študenti in se bori za dobrobit študentov. Študentski svet fakultete sestavljajo predsedniki vsakega letnika in po en član vsakega letnika oziroma sveta absolventov in sveta podiplomskih študentov, ki ga ti izvolijo izmed svojih članov. Prodekan študent je član Študentskega sveta po svojem položaju. Mandatna doba članov ŠSPF traja eno leto.

Študentski svet Pravne fakultete UM

 • obravnava in daje Senatu PF UM in Študentskemu svetu univerze mnenje o zadevah iz njegove pristojnosti.
 • obravnava in daje mnenje o splošnih aktih, študijskih programih, drugih aktih in programih ter predlogih, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov.
 • voli člana v Študentski svet univerze.
 • daje mnenje o kandidatih za dekana PF UM oziroma kandidatih za direktorja druge članice Univerze.
 • dekanu PF UM lahko poda mnenje o kandidatu za prodekana za študentska vprašanja.
 • sprejema program interesnih dejavnosti študentov PF UM in skrbi za njegovo izvrševanje.
 • v skladu s splošnim aktom, ki ga sprejme Upravni odbor Univerze, razpolaga s sredstvi za interesno dejavnost študentov.
 • opravlja druge naloge.

Prodekan-ica za študentska vprašanja Pravne fakultete UM:

 • predstavlja študente fakultete,
 • skrbi za “dobre odnose” med študenti in profesorji,
 • sklicuje in vodi seje Študentskega sveta Pravne fakultete,
 • sodeluje s prodekani za študentska vprašanja članic univerze in prorektorjem za študentska vprašanja UM,
 • prodekana se praviloma imenuje iz vrst študentov,
 • mandatna doba prodekana študenta traja 2 leti.

VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET

Redne volitve v študentske svete javno razpisuje prorektor za študentska vprašanja UM, praviloma v prvi polovici študijskega leta. Člani Študentskega sveta in predsednik letnika se volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na splošnih, neposrednih in tajnih volitvah izmed študentov posameznega letnika, absolventov in podiplomskih študentov. Pravico voliti in biti voljen ima vsak študent fakultete, ki ima na dan glasovanja status študenta UM.